Skkn quản lí một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trải nghiệm trong trường tiểu học

 


Để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và nhu cầu phát triển của người học đòi hỏi giáo dục phải có bước chuyển mạnh mẽ cả về phương pháp, nội dung và cách thức quản lý.

Năng lực có thể phát triển trên cơ sở năng khiếu, tư chất song không phải là bẩm sinh, mà được hình thành và được thể hiện trong hoạt động tích cực của con người trong đời sống xã hội thông qua sự giáo dục và rèn luyện, hoạt động tích cực của cá nhân. Như vậy, để giúp người học phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất phải đổi mới phương pháp dạy học, bên cạnh trang bị kiến thức phải tạo môi trường để người học trải nghiệm mới phát triển được năng lực.

Với mong muốn nâng cao chất lượng các hoạt động trải nghiệm của học sinh, góp phần phát triển các năng lực và phẩm chất cho học sinh, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, qua kinh nghiệm gần 4 năm quản lý, tôi đã nghiên cứu ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm: “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả các hoạt động trải nghiệm trong trường Tiểu học”.

Những yêu cầu về tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh Tiểu học:

- Kế hoạch tổ chức các hoạt động trải nghiệm phải xây dựng cụ thể. Các hoạt động phải được lựa chọn phù hợp với chủ đề học tập từng tháng, phù hợp với điều kiện nhà trường, địa phương. Trong kế hoạch phải dự kiến các tình huống có thể xảy ra và hướng giải quyết các tình huống đó.

- Nội dung của hoạt động trải nghiệm phải đảm bảo tính giáo dục và tính thực tiễn: Gắn với đời sống thực tiễn địa phương, cộng đồng, đất nước, mang tính tổng hợp nhiều lĩnh vực giáo dục, dễ vận dụng vào thực tế, phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh tiểu học.

- Hình thức tổ chức các hoạt động trải nghiệm phải đa dạng, phong phú, linh hoạt, tạo cơ hội cho học sinh được trải nghiệm. Tạo điều kiện cho nhiều lực lượng trong và ngoài nhà trường tham gia chỉ đạo, tổ chức các hoạt động trải nghiệm .

- Trong quá trình tổ chức các hoạt động trải nghiệm phải tạo được môi trường tương tác, thân thiện giữa thầy với trò, giữa trò với trò, phát huy tính chủ động tích cực của học sinh; phải chú ý đảm bảo an toàn cho học sinh trong các hoạt động kết hợp với giáo dục bảo vệ môi trường.    

...

Link tải file word đầy đủ: TẢI XUỐNG 

Mới hơn Cũ hơn