Skkn phương pháp lồng ghép tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp với công tác đội thanh niên tiền phòng hồ chí minh trong trường phổ thông

 


PHƯƠNG PHÁP LỒNG GHÉP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

NGOÀI GIỜ LÊN LỚP VỚI CÔNG TÁC ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG

--------------------------------

ĐẶT VẤN ĐỀ

Mở đầu

Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là những hoạt động được tổ chức ngoài giờ học của các môn ở trên lớp. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là sự tiếp nối hoạt động dạy - học trên lớp, là con đường gắn lí thuyết với thực tiễn, tạo nên sự thống nhất giữa nhận thức và hành động của học sinh. Góp phần thực hiện nguyên lí giáo dục “Học đi đôi với hành, lí thuyết gắn liền với thực tiễn, nhà trường gắn liền với xã hội” và cũng để góp phần phát triển toàn diện thế hệ trẻ.

Bài này cung cấp cho giáo viên làm tổng phụ trách Đội những hiểu biết về vị trí, vai trò, mục tiêu, nội dung, của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và các biện pháp để tổ chức hoạt động Đội và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong nhà trường phổ thông.

Mục tiêu

Học viên phải đạt được những yêu cầu sau:

- Xác định rõ vị trí, vai trò, mục tiêu, nội dung của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

- Phân biệt hoạt động Đội với hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

- Vận dụng để tổ chức tốt hoạt động Đội và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong nhà trường.

Khái quát về nội dung

1. Vị trí, vai trò, mục tiêu, nội dung của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

2. Phương thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

3. Mối quan hệ giữa hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Mnh và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

...

LInk tải file word đầy đủ: TẢI XUỐNG

Mới hơn Cũ hơn