Skkn Một số biện pháp nâng cao hiệu quả Hoạt động trải nghiệm trong trường Tiểu họcĐể nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và nhu cầu phát triển của người học đòi hỏi giáo dục phải có bước chuyển mạnh mẽ cả về phương pháp, nội dung và cách thức quản lý. Năng lực có thể phát triển trên cơ sở năng khiếu, tư chất song không phải là bẩm sinh, mà được hình thành và được thể hiện trong hoạt động tích cực của con người trong đời sống xã hội thông qua sự giáo dục và rèn luyện, hoạt độngtích cực của cá nhân. 

Như vậy, để giúp người học phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất phải đổi mới phương pháp dạy học, bên cạnh trang bị kiến thứcphải tạo môi trường để người học trải nghiệm mới phát triển được năng lực. Với mong muốn nâng cao chất lượng các hoạt động trải nghiệm của học sinh, góp phần phát triển các năng lực và phẩm chất cho học sinh, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, qua kinh nghiệm gần 4 năm quản lý, tôi đã nghiên cứuứng dụng sáng kiến kinh nghiệm: “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả các hoạt động trải nghiệm trong trường Tiểu học”.

Hoạt động trải nghiệm trong nhà trường cần được hiểu là hoạt động có động cơ, có đối tượng để chiếm lĩnh, được tổ chức bằng các việc làm cụ thể của học sinh, được thực hiện trong thực tế, được sự định hướng, hướng dẫn của nhà trường. Hoạt động trải nghiệm chính khóa được hiểu là hoạt động giáo dục đáp ứng nhu cầu người học không thuộc chương trình, kế hoạch giáo dục do các cơquan có thẩm quyền đã phê duyệt. Hoạt động trải nghiệm và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng, giáo dục nhân cách cho học sinh; có nội dung phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý người học, phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

- Kế hoạch tổ chức các hoạt động trải nghiệm phải xây dựng cụ thể. Các hoạt động phải được lựa chọn phù hợp với chủ đề học tập từng tháng, phù hợp với điều kiện nhà trường, địa phương. Trong kế hoạch phải dự kiến các tình huống có thể xảy ra và hướng giải quyết các tình huống đó. 

- Nội dung của hoạt động trải nghiệm phải đảm bảo tính giáo dục và tínhthực tiễn: Gắn với đời sống thực tiễn địa phương, cộng đồng, đất nước, mangtính tổng hợp nhiều lĩnh vực giáo dục, dễ vận dụng vào thực tế, phù hợp với tâmlý lứa tuổi học sinh tiểu học.

- Hình thức tổ chức các hoạt động trải nghiệm phải đa dạng, phong phú,linh hoạt, tạo cơ hội cho học sinh được trải nghiệm. Tạo điều kiện cho nhiều lực lượng trong và ngoài nhà trường tham gia chỉ đạo, tổ chức các hoạt động trải nghiệm.

- Trong quá trình tổ chức các hoạt động trải nghiệm phải tạo được môi trường tương tác, thân thiện giữa thầy với trò, giữa trò với trò, phát huy tính chủ động tích cực của học sinh; phải chú ý đảm bảo an toàn cho học sinh trong các hoạt động kết hợp với giáo dục bảo vệ môi trường.

Link bản bản word đầy đủ: Tải xuống


Mới hơn Cũ hơn