SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN SINH HỌC THCS (Skkn sinh học 6, 7, 8, 9)

Dưới đây là link download SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN SINH HỌC THCS (lớp 6-7-8-9), sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site:
Hãy thường xuyên ghé qua site để tham khảo những tài liệu mới nhất. 
Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần
 1. SKKN gây hứng thú học môn sinh học
 2. skkn cấp tỉnh hướng dẫn giải một số dạng bài tập di truyền theo các quy luật của men đen
 3. skkn tạo hứng thú cho học sinh trong giờ dạy các dạng bài cấu tạo trong của thưc vật sinh học 6 
 4. skkn sử dụng thí nghiệm ảo để tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học sinh học 6
 5. SKKN sử dụng sơ đồ hoá trong dạy học phần sinh vật và môi trường lớp 9
 6. skkn sinh học phần di truyền học, phép lai
 7. skkn sinh học 9 hướng dẫn học sinh giải toán di truyền theo từng dạng
 8. skkn phương pháp học nhóm trong bộ môn sinh học thcs
 9. skkn phương pháp dạy kiến thức giải phẫu hình thái môn sinh học 8 
 10. skkn những giải pháp thực hiện đạt hiệu quả các tiết thực hành qua môn sinh học
 11. skkn một vài kinh nghiệm dạy học phan di truyen và biến dị trong sinh học 9 theo phương pháp dạy học tích cực
 12. SKKN một số phương pháp rèn kỹ năng sử dụng kênh hình môn sinh học
 13. skkn một số kinh nghiệm trong khai thác mô hình để giảng dạy môn sinh học lớp 8
 14. SKKN làm tăng hứng thú cho học sinh qua hoạt động ngoại khóa trong bộ môn sinh học
 15. skkn giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thông qua bộ môn sinh học 8
 16. skkn sinh học 9 rèn luyện cho HS kỹ năng quan sát mô tả phân tích hình vẽ để thu nhận kiến thức
 17. Skkn-dạy học phát huy tính tích cực – chủ động của học sinh trong môn sinh học thcs
 18. Skkn-chuyên đề pp dạy bài thực hành sinh học 7
 19. Skkn-phương pháp sử dụng mẫu vật, tranh ảnh, mô hình, thí nghiệm, trong giảng dạy bộ môn sinh học
 20. Skkn-một số giải pháp đổi mới phương pháp dạy học môn sinh học lớp 8
 21. Skkn-sáng kiến kinh nghiệm phương phápgiải một số bài tập nhiễm sắc thể sinh học 9
 22. Skkn-phương pháp dạy tốt các tiết thực hành môn sinh học 9
 23. Skkn - sử dụng sơ đồ hoá dạy phần “ sinh vật và môi trường” sinh học 9
 24. Skkn-một số kinh nghiệm dạy bài thực hành trong chương trình sinh 8
 25. Skkn-làm tăng hứng thú cho học sinh qua hoạt động ngoại khóa trong bộ môn sinh học
 26. Skkn-kinh nghiệm tích hợp kiến thức giáo dục bảo vệ môi trường trong tiết dạy sinh học 9
 27. Skkn- đổi mới phương pháp dạy học theo hướng vận dụng công nghệ thông tin vào tiết sinh học 8
 28. Skkn-giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thông qua bộ môn sinh học 8
 29. Skkn-dạy học tích cực bằng phương pháp hoạt động nhómáp dụng vào bài “ biến dạng của lá ‘’sinh học 6
 30. Skkn -skkn sử dụng sơ đồ hoá dạy phần “ sinh vật và môi trường” sinh học 9
 31. Skkn sinh học 9-rèn luyện cho hs kỹ năng quan sát mô tả phân tích hình vẽ để thu nhận kiến thức
 32. Skkn-các dạng bài tập và phương pháp giải bài tập sinh học
 33. Skkn dạy học tích cực bằng phương pháp hoạt động nhóm áp dụng vào bài biến dạng của lá sinh học 6
 34. Skkn- phương pháp dạy kiến thức giải phẫu hình thái môn sinh học 8
 35. Skkn- gây hứng thú học môn sinh học
 36. Skkn cấp tỉnh-hướng dẫn giải một số dạng bài tập di truyền theo các quy luật của men đen
 37. Skkn-giúp học sinh có kỹ năng thực hành – thí nghiệm qua một số bài dạy ở sinh học 6
 38. Skkn-phương pháp giải bài tập di truyền môn sinh học 9
 39. Skkn-phương pháp xây dựng câu hỏi khi dạy chương iii phần sinh vật và môi trường sinh học 9
 40. Skkn-phương pháp dạy học khám phá trong sinh học thcs 
 41. Skkn-phương pháp dạy tốt các tiết thực hành môn sinh học 9 
 42. Skkn-nâng cao hiệu quả các bước lên lớp trong một tiết dạy sinh học 8
 43. Skkn-những giải pháp thực hiện đạt hiệu quả các tiết thực hành qua môn sinh học
 44. Skkn-một vài kinh nghiệm dạy học phan di truyen và biến dị trong sinh học 9 theo phương pháp dạy học tích cực
 45. Skkn-một số phương pháp rèn kỹ năng sử dụng kênh hình môn sinh học
 46. Skkn-một số thủ thuật sử dụng kênh hình trong giảng dạy môn sinh học theo chương trình sgk mới
 47. Skkn-nâng cao chất lượng trong giờ dạy môn sinh học lớp 9
 48. Skkn- phương pháp giải một số bài tập nhiễm sắc thể sinh học 9
 49. Skkn-một số thủ thuật sử dụng kênh hình trong giảng dạy môn sinh học theo chương trình sách giáo khoa mới
 50. Skkn-một số giải pháp đổi mới phương pháp dạy học môn sinh học lớp 8
 51. Skkn-làm thế nào để thực hiện bài thực hành “mổ và quan sát giun đất” của chương trình sinh học 7 được tốt
 52. Skkn-một số kinh nghiệm giảng dạy phần di truyền học và chọn giống lớp 9
 53. Skkn-tạo hứng thú cho học sinh trong giờ dạy các dạng bài cấu tạo trong của thưc vật sinh học 6
 54. Skkn-tích hợp có hiệu quả nội dung giáo dục bảo vệ môi trường trong môn sinh học 7
 55. Skkn-sử dụng phương pháp sơ đồ hóa trong gỉang dạy sinh học 9
 56. Skkn-sử dụng sơ đồ hoá trong dạy học phần sinh vật và môi trường
 57. Skkn-một số kinh nghiệm trong khai thác mô hình để giảng dạy môn sinh học lớp 8
 58. Skkn-sử dụng phương pháp quan sát tìm tòi, đặt vấn đề và giải quyết vấn đề kết hợp hoạt động nhóm trong giảng dạy sinh học ở bậc thcs
 59. Skkn-sử dụng đồ dùng trực quan trong giảng dạy sinh học 8
 60. Skkn-sử dụng đồ dùng trực quan trong giảng dạy môn sinh học 9
 61. Skkn-phương pháp học nhóm trong bộ môn sinh học thcs
 62. Skkn-sử dụng đồ dùng dạy học để đạt hiệu quả cao trong một tiết dạy sinh học lớp 6
 63. Skkn-sinh học phần di truyền học, phép lai
 64. Skkn-rèn luyện cho học sinh kĩ năng trình bày trên mẫu vật, mô hình hoặc tranh ảnh ở môn sinh học
 65. Skkn-rèn kỹ năng quan sát cho học sinh tìm tòi kiến thức trên kênh hình sinh học 6
 66. Skkn-sinh học 9-hướng dẫn học sinh giải toán di truyền theo từng dạng
 67. Skkn-vai trò của giáo viên bộ môn trong công tác giáo dục học sinh cá biệt môn sinh học
 68. Skkn-ứng dụng phần mềm tin học power point, get quick time pro, paint…vào thiết kế bài giảng sinh tổng hợp prôtêin nhằm mục đích nâng cao chất lượng hiệu quả giờ lên lớp
 69. Skkn-vai trò của giáo viên bộ môn trong công tác giáo dục học sinh cá biệt môn sinh học
 70. Skkn-sử dụng power point thiết kế bài 49 cơ quan phân tích thị giác (sinh học lớp 8)
 71. Skkn-một số kinh nghiệm lồng ghép giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản trong giảng dạy môn sinh học
 72. Skkn-sử dụng thí nghiệm ảo để tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học sinh học 6
 73. Skkn soạn và dạy bài “đột biến gen” (sinh học lớp 9) theo phương pháp dạy học tích cực 
 74. Skkn phát triển kiến thức sinh học 9 để bồi dưỡng học sinh giỏi phần sinh thái học 
 75. Skkn tích hợp giáo dục phòng chống ma tuý ở sinh học 6 
 76. Skkn phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong môn sinh học 8 
 77. Skkn lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục bvmt vào bộ môn sinh hoc ở bậc thcs 
 78. Skkn một số kinh nghiệm giúp học sinh nhớ nhanh và nhớ lâu khi giảng dạy sinh học 9 
 79. Skkn phương pháp sử dụng mẫu vật, tranh ảnh, mô hình thí nghiệm, trong giảng dạy bộ môn sinh học 
 80. Skkn phương pháp giảng dạy bài ôn tập sinh học 9 
 81. Skkn dạy học phát huy tính tích cực – chủ động của học sinh trong môn sinh học trung học cơ sở 
 82. Skkn áp dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong môn sinh theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh trung học cơ sở 
 83. Skkn một số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường thông qua môn sinh học lớp 6 
 84. Skkn sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học môn sinh học thcs 
 85. Skkn giải pháp dạy bài “thực hành quan sát hình thái nhiễm sắc thể” trong sinh học 9 nhằm nâng cao hiệu quả tiết học 
 86. Skkn giải bài tập lai một cặp tính trạng của men đen 
 87. Skkn vận dụng câu hỏi, bài tập rèn năng lực tư duy cho học sinh trong dạy học sinh 7 Skkn lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục bvmt vào bộ môn sinh hoc ở bậc thcs
 88. Skkn một số kinh nghiệm cải tiến thí nghiệm sinh học phục vụ giảng dạy theo hướng tích cực hóa môn sinh học
 89. Skkn một số phương pháp giúp học sinh học tốt phần thơ hiện đại ngữ văn 9.
 90. Skkn sử dụng powerpoint để lồng ghép tác hại của một số chất gây nghiện vào một số bài trong sinh học 8
 91. Skkn một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi phần di truyền liên kết và di truyền liên kết với giới tính trong chương trình sinh học 9
 92. Skkn một số kinh nghiệm cải tiến thí nghiệm sinh học phục vụ giảng dạy theo hướng tích cực hóa môn sinh học 
 93. Skkn tổ chức các trò chơi trong dạy học sinh học 6
 94.  Skkn hệ thống và nâng cao kiến thức phần sinh vật và môi trường bằng cách sử dụng sơ đồ bảng.
 95. Skkn áp dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong môn sinh theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh trung học cơ sở
 96. Skkn hệ thống và nâng cao kiến thức phần sinh vật và môi trường bằng cách sử dụng sơ đồ bảng
 97. Skkn xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong chương trình sinh học 8
 98. Skkn một số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường thông qua môn sinh học lớp 6
 99. Skkn xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong chương trình sinh học 8 
 100.  Skkn phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong bộ môn sinh học 8
 101. Skkn vận dụng phương pháp bàn tay nặn bột trong dạy học môn sinh học 6
 102. Sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề để dạy định luật menden hiệu quả 
 103. Skkn một số kinh nghiệm trong phương pháp giáo dục giới tính tuổi vị thành niên ở chương trình sinh học 8 
 104. Skkn một vài định hướng cho học sinh dân tộc trong trường nội trú trải nghiệm sáng tạo thông qua một số bài trong môn sinh học thcs 
 105. Skkn một số giải pháp đổi mới phương pháp dạy học môn sinh học lớp 8
 106. Skkn xây dựng câu hỏi theo hướng phát huy năng lực tự lực của học sinh khi dạy học bài 12, 13, 14, 16 sinh học 6 – thcs
 107. Skkn một số thủ thuật sử dụng kênh hình trong giảng dạy môn sinh học theo chương trình sgk mới
 108. Skkn một số phương pháp rèn kỹ năng sử dụng kênh hình môn sinh học
 109. Skkn phương pháp dạy kiến thức giải phẫu hình thái môn sinh học 8 
 110. Skkn phương pháp giải bài tập di truyền môn sinh học 9 
 111.  Skkn sử dụng đồ dùng trực quan trong giảng dạy môn sinh học 9
 112. Skkn sử dụng phiếu học tập để phát huy năng lực độc lập trong dạy học bài 46, 47 sinh học 8 thcs
 113. Skkn sử dụng sơ đồ hoá trong dạy học phần sinh vật và môi trường lớp 9
 114. Skkn vai trò của giáo viên bộ môn trong công tác giáo dục học sinh cá biệt môn sinh học
 115. Skkn phương pháp dạy kiến thức giải phẫu hình thái môn sinh học 8
 116. Skkn phương pháp giải một số bài tập nhiễm sắc thể sinh học 9
 117. Skkn gây hứng thú học môn sinh học
 118. Skkn giải bài tập về lai một cặp tính trạng của men đen, môn sinh học 9
 119. Skkn giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thông qua bộ môn sinh học 8 
 120. Skkn một số kinh nghiệm dạy bài thực hành trong chương trình sinh 8
Mới hơn Cũ hơn