Một số biện pháp phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học chủ đề vật chất và năng lượng trong môn khoa học lớp 5

Lí do chọn đề tài

Chúng ta đang sống trong thế kỉ XXI, thế kỉ của tri thức khoa học với sự phát triển nhƣ vũ bão của công nghệ thông tin. Cùng với sự phát triển của thế giới, Việt Nam đã và đang bước vào thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nền kinh tế, văn hóa, xã hội đang có những chuyển biến hết sức mạnh mẽ. Điều này đòi hỏi ở mọi ngành và đặc biệt là GD & ĐT phải có những thay đổi một cách căn bản và toàn diện từ triết lí, mục tiêu đến nội dung, phương pháp và hình  thức  tổ  chức  dạy  học,…nhằm  hướng  đến  mục  tiêu  tạo  ra  những  thế  hệ ngƣời lao động có đủ phẩm chất và năng lực để có thể tham gia hiệu quả vào thị trường lao động trong nước và quốc tế. Giáo dục không chỉ làm nhiệm vụ cung cấp tri thức mà còn giúp người học hình thành và phát triển các kĩ năng và năng lực cần thiết.

Chương  trình  giáo  dục  định  hƣớng  phát  triển  năng  lực  đã  được  bàn đến nhiều từ những năm 90 của thế kỉ XX và ngày nay đã trở thành xu hướng giáo dục quốc tế. Với nền giáo dục Việt Nam, nghị  quyết Hội nghị Trung Ương 8 Khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD & ĐT xác định nhiệm vụ của đổi mới là: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hƣớng coi trọng sự phát triển phẩm chất, năng lực của ngƣời học”, “cuộc cách mạng về phương pháp giáo dục phải hƣớng vào người học, rèn luyện và phát triển khả năng GQVĐ một cách năng động, độc lập sáng tạo ngay trong quá trình học tập ở nhà trƣờng phổ thông. Áp dụng những phương pháp giáo dục hiện đại để bồi dưỡng cho HS năng lực tƣ duy sáng tạo, NLGQVĐ”. Thông tư 22 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã đề cập đến một số năng lực cần phát triển ở học sinh tiểu học bao gồm: năng lực tự phục vụ, tự quản; năng lực hợp tác; năng lực tự học và giải quyết vấn đề.

Trong  hệ  thống các  năng  lực  cần  hình  thành  và  phát  triển  cho  học  sinh, NLGQVĐ là một trong những năng lực quan trọng và cần thiết nhất đối với học sinh. Năng lực GQVĐ giúp học sinh phát huy tối đa tính tích cực, chủ động và sáng tạo của bản thân. Một khi học sinh đã hình thành được năng lực này các em sẽ tự giác tiếp thu các tri  thức bằng các  tự tìm tòi, khám  phá qua  nhiều kênh thông tin cả trong và ngoài trường học, các em sẽ biết vận dụng các kiến thức lĩnh hội được để giải quyết các vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Đặc biệt, trong xu thế  hội  nhập  với  một  xã  hội  không  ngừng  biến  đổi  đòi  hỏi  con  người  phải thường  xuyên đối  mặt  với  những  tình huống  có  vấn đề trong cuộc sống. Con người  cần  học  cách  ứng  phó  và  giải  quyết  những  vấn đề  một cách  khéo  léo, thông minh và sáng tạo để duy trì các mối quan hệ xã hội tốt đẹp. Do đó, vấn đề giáo dục các năng lực và đặc biệt là năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh là vấn đề vô cùng quan trọng. Theo đó, việc dạy học không phải là “tạo ra kiến thức”,  “truyền  đạt  kiến  thức”  hay  “chuyển  giao  kiến  thức”  mà  phải  làm  cho người  học học được cách đáp  ứng  hiệu quả các  đòi hỏi cơ  bản liên quan đến môn học, biết tự tìm tòi, khám phá và có khả năng liên hệ ngoài phạm vi môn học để chủ động thích ứng với cuộc sống sau này.

Tiểu học là bậc học nền tảng trong hệ thống giáo dục quốc dân, có nhiệm vụ trang bị những kiến thức, cơ sở ban đầu cho học sinh, là nền móng cho các em học các bậc học tiếp theo. Giáo dục tiểu học là bước đầu tiên xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển về đạo đức nhân cách và tư duy cũng như kĩ năng của các em trong tương lai. Bậc tiểu học là bậc học vô cùng cần thiết để rèn luyện và xây dựng cho các em nền tảng kiến thức vững chắc, các năng lực cần thiết  nhằm đưa các em đến sự phát  triển tối đa trong thời  gian tiếp  theo. Chính vì thế, việc phát triển các năng lực và đặc biệt là năng lực GQVĐ cho học sinh tiểu học là một vấn đề thiết yếu.

Cùng  với  các  môn  học  trong  bậc  tiểu  học  nhƣ  Toán,  Tiếng  việt,  Đạo đức,…thì hình thành và phát triển năng lực GQVĐ trong môn Khoa học là một nội dung quan trọng. Trong chƣơng trình môn Khoa học ở Tiểu học, kiến thức trong chủ đề Vật chất và năng lƣợng có nội dung rất phong phú, đa dạng và gần gũi với thực tế cuộc sống của học sinh. Các kiến thức trong chủ đề này không chỉ là những nội dung liên quan đến kiến thức của các bậc học tiếp theo mà quan trọng hơn nó giúp HS giải thích đƣợc nhiều hiện tƣợng sẽ gặp trong thực tế đời sống. Vì vậy,  việc sử dụng dạy  học các chủ đề Vật chất và năng lƣợng trong chƣơng trình Khoa học lớp 5 để phát triển NLGQVĐ cho HSTH là vấn đề mang tính cấp thiết, cần đƣợc quan tâm nghiên cứu.  Từ các lí do trên, tôi quyết định lựa chọn đề tài: “MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY  HỌC CHỦ ĐỀ VẬT CHẤT VÀ NĂNG  LƯỢNG TRONG  MÔN KHOA HỌC LỚP 5”

Mục đích nghiên cứu:

 Tìm hiểu cơ sở lí luận và thực trạng rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề trong dạy và học môn Khoa học lớp 5. Qua đó, nghiên cứu và đề xuất một số biện pháp nhằm phát triển năng lực GQVĐ thông qua dạy học chủ đề Vật chất và năng lượng trong môn Khoa học 5.

Nhiệm vụ nghiên cứu:

- Nghiên cứu cơ sở lí luận của việc rèn luyện kĩ năng giải quyết vấn đề cho học sinh trong môn Khoa học lớp 5. 

- Điều tra  thực  trạng  rèn  luyện  năng  lực  giải  quyết  vấn  đề  cho  học  sinh trong môn Khoa học lớp 5. 

- Đề xuất một số biện pháp nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học chủ đề Vật chất và năng lượng trong môn Khoa học lớp 5. 

- Tiến hành thực nghiệm sư phạm ở trường Tiểu học để đánh giá tính phù hợp, hiệu quả của hệ thống các biện pháp đã đề xuất nhằm phát triển năng lực GQVĐ cho học sinh trong dạy học môn Khoa học.

 Link tải file đầy đủ: XEM VÀ TẢI XUỐNG

Mới hơn Cũ hơn