Skkn Vận dụng một số phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực để nâng cao chất lượng dạy học môn tự nhiên xã hội lớp 2+3

 


Skkn Vận dụng một số phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực để nâng cao chất lượng dạy học môn tự nhiên xã hội lớp 2+3 

Tự nhiên và Xã hội là một môn học cung cấp cho học sinh những hiểu biết cơ bản ban đầu về các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội với mối quan hệ trong đời sống thực tế của con người. Trong chương trình tiểu học cùng với các môn học khác. Tự nhiên và Xã hội trang bị cho các em học sinh những kiến thức cơ bản.  của bậc học, góp phần bồi dưỡng phẩm chất, nhân cách toàn diện của con người.

Từ thực tế giảng dạy môn Tự nhiên- xã hội ở lớp 2+ 3, đáp ứng yêu cầu đổi mới  phương pháp dạy học để tìm ra những biện pháp tối ưu nhất góp phần nâng cao chất  giảng dạy. Người giáo viên phải thực hiện đổi mới các phương pháp dạy học sao cho học sinh là người chủ động nắm bắt kiến thức của môn học một cách tích cực, sáng tạo góp phần hình thành phương pháp và nhu cẩu tự học, tự phát hiện, tự phát hiện, tự  giải quyết các tình huống có vấn đề đặt ra trong bài học. Để đạt được mục tiêu đó, giáo viên cần vận dụng một số phương pháp, kĩthuật dạy học tích cực.     

Việc vận dụng các kỹ thuật dạy học trong môn Tự nhiên- xã hội không phải là vấn đề đơn giản, nó phụ thuộc khá nhiều vào yếu tố khách quan như cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, trình độ học sinh...

Với giáo viên thì các phương pháp, kỹthuật dạy học tích cực không phải là vấn đề quá mới mẻ nhưng cũng không phảilà ai cũng thực hiện được một cách dễ dàng bởi việc vận dụng vào thực tiễn chưa thật thường xuyên, nhiều tiết còn mang tính hình thức... Qua việc dự giờ cho thấy: việc ứng dụng các kỹ thuật dạy học còn khá khiêm tốn, một phần do việc nắm bắt của giáo viên về kỹ thuật dạy học còn hạn chế, phần vì điều kiện cơ sở vật chất, khả năng của học sinh...Xuất phát từ thực tế đó, tổ 2+3  tiến hành nghiên cứu và thực hiện chuyên đề: "Vận dụng một số phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực để nâng cao chấtlượng dạy học Tự nhiên- xã hội lớp 2+ 3".

Thực hiện chuyên đề nhằm mục đích giúp giáo viên nắm được nội dung, yêu cầu cần đạt về môn Tự nhiên- xã hội lớp 2+ 3. Trang bị cho giáo viên một số phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực để vận dụng vào giảng dạy nhằm phát huy được tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Tự nhiên- xã hội.

Link tải file word đầy đủ: Tải xuống

Mới hơn Cũ hơn