skkn rèn kĩ năng tự phục vụ, tự quản cho học sinh lớp 4

 

Để đáp ứng các nhu cầu thực tiễn, góp phần thực hiện mục tiêu Công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế của đất nước thì giáo dục đã và đang có những đổi mới. Việc đổi mới đó được thực hiện với tất cả các cấp học. Đại hội Đảng lần thứ XII (2016), Đảng ta xác định một trong những nhiệm vụ tổng quát có liên quan đến giáo dục và đào tạo là “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh nghiên cứu,phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ; phát huy vai trò quốc sách hàng đầu của giáo dục, đào tạo và khoa học, công nghệ đối với sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước”.
Cùng với quan điểm phát triển giáo dục và đào tạo là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất của người học. Học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội. Để tạo một bước chuyển mới trong giáo dục, Bộ Giáo dục - Đào tạo ban hành Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định đánh giá học sinh tiểu học; Thông tư số 22/2016/TT-BGD ĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh; góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục tiểu học. Trong đó, nội dung rèn năng lực tự phục vụ, tự quản là một trong những nội dung cần thiết trong đánh giá thường xuyên sự hình thành và phát triển năng lực của học sinh và là một trong những căn cứ xét hoàn thành chương trình lớp học. Kế thừa và phát huy những ưu điểm của đổi mới phương pháp dạy học theo mô hình trường học mới. Đổi mới việc đánh giá thường xuyên học sinh không dùng điểm số, thay vào đó học sinh nhận được những lời nhận xét, động viên, phản hồi từ giáo viên về sản phẩm học tập, các câu trả lời của các em,… và biện pháp để các em có hướng điều chỉnh nhằm vượt qua các khó khăn trong học tập.
Tuy nhiên, trong thực tế năng lực tự phục vụ, tự quản của học sinh chưa được thực hiện tốt, nhiều em còn phụ thuộc nhiều vào bố mẹ, thầy cô, bạn bè; ý thức tự giác chưa cao, chưa chủ động thực hiện công việc được giao; chưa mạnh dạn, tự tin trước tập thể để bộc lộ ý kiến của mình,… Nhằm góp phần thực hiện tốt việc đánh giá đúng chất lượng giáo dục học sinh thông qua các môn học và hoạt động giáo dục, tôi đã chọn đề tài: “Rèn kĩ năng tự phục vụ, tự quản cho học sinh lớp 4”.
Link tải: Tải xuống
Xem thêm skkn chủ nhiệm tiểu học (skkn chủ nhiệm lớp 1 - 2 - 3 - 4 - 5) tại đây.
Mới hơn Cũ hơn